Zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Kogo dotyczy 

 Właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Mogilany.

Wymagane dokumenty   

 1. wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 2. mapę zasadniczą lub ewidencyjną ze wskazaniem obiektu lub jego części objętej planowaną zmianą.
 3. opis (charakterystyka obiektu wnioskowanej zmiany sposobu użytkowania) oraz rysunki określające obiekt budowlany np. rzuty, przekroje obiektu
 4. oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.
 5. pełnomocnictwo – jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Opłaty

Podlega opłacie skarbowej za wydanie zaświadczenia w wysokości 17 zł.

Opłata skarbowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada   2006 r. o opłacie skarbowej. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.


Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Mogilany:
    KBS o/Mogilany 60 85910007 0220 0000 0273 0001
    Tytułem: opłata za zaświadczenie

 Opłata za Pełnomocnictwo:

17 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii
(z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony
z opłaty skarbowej).


Osoba/Jednostka odpowiedzialna

    Referat Geodezji, Architektury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
    tel. 12  270 10 13 wew. 251


Miejsce składania dokumentów  

 • OSOBIŚCIE: Punkt Informacyjny - Dziennik Podawczy (nowa część budynku UGM - wejście A, I piętro).  Godziny pracy: poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek- piątek: 7.00-15.00
 • POCZTĄ: Urząd Gminy Mogilany, ul. Rynek 2, 32-031 Mogilany - Referat Geodezji Architektury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
 • ePUAP, adres skrytki: ePUAP:/7c1o97cpbw/skrytka.

Termin załatwienia sprawy

Do 7 dni (zgodnie z art. 217 i 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego).
Organ administracji publicznej, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić, w koniecznym zakresie, postępowanie wyjaśniające.


Tryb odwoławczy

        Brak.
Podstawa prawna 

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Dodatkowe uwagi 

 1. Ewidencję Gruntów i Budynków dla gminy Mogilany prowadzi Starostwo Powiatowe w Krakowie,  ul. Przy Moście 1,
 2. Nie podlegają opłacie skarbowej podania dotyczące budownictwa mieszkaniowego