Deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Z dniem 1 lipca 2021 r., każdy właściciel budynku lub zarządca budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw, zobowiązany jest złożyć stosowną deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (dalej: CEEB).

W powyższym systemie będą gromadzone dane o budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych, w zakresie eksploatowanych w nich lub na ich potrzeby: źródeł ciepła (w tym zasilania z sieci ciepłowniczej), źródeł energii elektrycznej oraz źródeł spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1MW.


Deklarację do CEEB będzie można złożyć w formie:
• elektronicznej, czyli przez Internet: www.zone.gunb.gov.pl (konieczne jest posiadanie Profilu zaufanego lub e-dowodu),
• papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku).


Na wysłanie deklaracji właściciele/zarządcy będą mieli 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących, natomiast w przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Więcej informacji pod powyższym linkiem oraz: https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-ceeb.