ODBIÓR PASA DROGOWEGO PO ROBOTACH PROWADZONYCH W PASIE DROGOWYM DROGI GMINNEJ/ WEWNĘTRZNEJ

Kogo dotyczy:
Osób starających się o odbiór pasa drogowego drogi publicznej lub wewnętrznej po wykonaniu robót np. w związku z budową przyłączy, zjazdów, sieci, itp.


Miejsce załatwiania sprawy- jednostka odpowiedzialna:
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
I piętro, pok. 18
tel.  12  270 10 22 wew. 248
Miejsce składania dokumentów:
Punkt Informacyjny – Dziennik Podawczy, nowa część budynku UGM - wejście A, I piętro, hol

Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony wniosek
  2. Pełnomocnictwo wraz z dowodem  opłaty skarbowej w wysokości 17 zł  na konto Urząd  Gminy  Mogilany nr: 60 8591 0007 0220 0000 0273 0001-  w przypadku  reprezentowania inwestora przez pełnomocnika.

Wnioski do pobrania:
Wnioski do pobrania w urzędzie na dzienniku podawczym bądź na stronie internetowej w poradniku interesanta
Opłaty:
Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
Tryb odwoławczy:
Brak
Procedury postępowania- uwagi:
Po zapoznaniu się z wnioskiem i dołączoną dokumentacją inspektor sprawdza w terenie zgodność wykonanych prac z przedłożoną i uzgodnioną dokumentacją.
W przypadku barku uwag zostaje sporządzony protokół odbioru pasa drogowego.
W przypadku stwierdzenia niezgodności Wójt gminy wzywa inwestora do poprawy.  
W toku postępowania Urząd Gminy Mogilany może poprosić  o dodatkowe dokumenty, takie jak potwierdzenie stanu własności, przedłożenie warunków technicznych, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.


Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021. 1376 z późn. zm).Art. 40
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 r. 1264)
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity.Dz.U.2021. 735 z późn. zm.)
  4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. 2021. 923 z późn. zm.)