Uzgodnienie budowy ogrodzenia od strony drogi

Kogo dotyczy:
Właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Mogilany chcących wykonać ogrodzenie od strony drogi gminnej lub od strony innego miejsca o charakterze publicznym.


Miejsce załatwiania sprawy- jednostka odpowiedzialna:

Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
I piętro, pok. 18
tel.  12  270 10 22 wew. 248


Miejsce składania dokumentów:
Punkt Informacyjny – Dziennik Podawczy, nowa część budynku UGM - wejście A, I piętro, hol

Wymagane dokumenty:
1.    Wypełniony wniosek.
2.    Kserokopię mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 2) obejmującej teren działki wraz z zagospodarowaniem działek sąsiednich.
3.    Pełnomocnictwo wraz z dowodem  opłaty skarbowej w wysokości 17 zł  na konto Urząd  Gminy  Mogilany nr: 60 8591 0007 0220 0000 0273 0001-  w przypadku  reprezentowania inwestora przez pełnomocnika.


Formularze. Wnioski do pobrania:

Formularze do pobrania w urzędzie na dzienniku podawczym bądź na stronie internetowej w poradniku interesanta


Opłaty:
Nie podlega opłacie skarbowej.


Termin załatwienia sprawy:
 Do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. 


Tryb odwoławczy:
Brak


Procedury postępowania- uwagi:
Po zapoznaniu się z wnioskiem i dołączoną dokumentacją zostaje wydane stosowne uzgodnienie w formie pisma. Uzgodnienie wydawane jest na podstawie zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mogilany i Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Jeżeli przedłożone dokumenty nie są kompletne, Wójt wzywa do ich uzupełnienia.

Podstawa prawna:
1.    Ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych, (tekst jednolity Dz. U. 2021. 1376 z późn. zm.) Art. 35, ust 3
2.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity. Dz.U. 2021. 735 z późn. zm.)
3.    Uchwały Rady Gminy Mogilany dotyczącej Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mogilany.