Uzgodnienie przebiegu trasy oraz warunków umieszczenia przyłącza sieci w pasie drogowym drogi gminnej

Kogo dotyczy:
Zainteresowanych, chcących uzgodnić przebieg trasy mediów: prąd, gaz, woda, kanalizacja, Internet  w pasie drogowym drogi gminnej.


Miejsce załatwiania sprawy- jednostka odpowiedzialna:
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

I piętro, pok. 18 tel.  12  270 10 22 wew. 248


Miejsce składania dokumentów:
Punkt Informacyjny – Dziennik Podawczy, nowa część budynku UGM - wejście A,
I piętro, hol


Wymagane dokumenty:

1.    Wypełniony wniosek
2.    Projekt wykonania przyłącza, wykonany na mapie zasadniczej w skali 1:500 lub 1:10002) (kserokopia) lub mapa do celów projektowych w skali 1: 500 lub 1:1000
3.    Pełnomocnictwo wraz z dowodem  opłaty skarbowej w wysokości 17 zł  na konto Urząd  Gminy  Mogilany nr: 60 8591 0007 0220 0000 0273 0001-  w przypadku  reprezentowania inwestora przez pełnomocnika.


Wnioski do pobrania:

Wnioski do pobrania w urzędzie na dzienniku podawczym bądź na stronie internetowej w poradniku interesanta.


Opłaty:
Nie podlega opłacie skarbowej


Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. 


Tryb odwoławczy:
Brak


Procedury postępowania- uwagi:

Po zapoznaniu się z wnioskiem i dołączoną dokumentacją zostaje wydane stosowne uzgodnienie w formie decyzji (w przypadku dróg publicznych) lub w formie pisemnego uzgodnienia (w przypadku dróg wewnętrznych).
Należy pamiętać, że wydane uzgodnienie nie stanowi pozwolenia na zajęcie pasa drogowego. Przed planowaną realizacją robót inwestor zobowiązany jest do wystąpienia  do Urzędu gminy z stosownym wnioskiem na 30 dni przed planowanym zajęciem pasa drogowego.
Jeżeli przedłożone dokumenty nie są kompletne, Wójt wzywa do ich uzupełnienia.
W Urzędzie Gminy Mogilany wydawane są uzgodnienia dotyczące dróg będących w Zarządzie gminy.
Informację o zarządcach danych dróg można uzyskać w Urzędzie.


Podstawa prawna:

  1.  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., 1376 z późn. zm.), art. 35, art. 39, art.43.
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej(tekst jednolity  Dz. U. 2021. 1923 z późn. zm.)