Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

WNIOSEK O WYDANIE UZGODNIENIA ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZYLEGŁEGO DO PASA DROGI W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI WŁĄCZENIA DO DROGI RUCHU DROGOWEGO SPOWODOWANEGO TĄ ZMIANĄ ZGODNIE Z ART. 35 UST. 3 USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH

Kogo dotyczy:
Właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Mogilany chcących uzyskać uzgodnienie zmiany zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogi w zakresie możliwości włączenia do drogi ruchu drogowego spowodowanego tą zmianą.


Miejsce załatwiania sprawy- jednostka odpowiedzialna:
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

I piętro, pok. 18
tel.  12  270 10 22 wew. 248


Miejsce składania dokumentów:
Punkt Informacyjny – Dziennik Podawczy, nowa część budynku UGM - wejście A,
I piętro, hol


Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony wniosek
  2.  Opis planowanego zamierzenia inwestycyjnego( tytułu planowanej inwestycji, lokalizacja( numer działki, obręb, jednostka ewidencyjna), program inwestycyjny, wielkość i struktura ruchu generowanego przez obiekt) wraz ze wskazaniem sposobu obsługi komunikacyjnej- od terenu inwestycji nie drogowej do drogi publicznej itp.( 2 egz.)
  3. Czytelny załącznik graficzny z planem zagospodarowania terenu ( 2 egz.) na mapie do celów projektowych w skali 1: 500 lub 1:1000
  4.  Ostateczna decyzja z ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego( w przypadku braku obowiązującego na tym obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)  
  5. Pełnomocnictwo wraz z dowodem  opłaty skarbowej w wysokości 17 zł  na konto Urząd  Gminy  Mogilany nr: 60 8591 0007 0220 0000 0273 0001-  w przypadku  reprezentowania inwestora przez pełnomocnika.


Wnioski do pobrania:

Wnioski do pobrania w urzędzie na dzienniku podawczym bądź na stronie internetowej w poradniku interesanta


Opłaty:
Nie podlega opłacie skarbowej.


Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

 
Tryb odwoławczy:
Brak


Procedury postępowania- uwagi:
Po zapoznaniu się z wnioskiem i dołączoną dokumentacją zostaje wydane stosowne uzgodnienie w formie pisma.

Podstawa prawna
:

  1. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych, (tekst jednolity Dz. U. 2021. 1376 z późn. zm). Art. 35, ust 3
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity.Dz.U.2021. 735 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej(tekst jednolity Dz. U. 2021. 1923 z późn. zm.)