WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA LOKALIZACJĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W SĄSIEDZTWIE PASA DROGOWEGO DROGI PUBLICZNEJ

Kogo dotyczy:
Właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Mogilany chcących uzyskać  zgodę na lokalizację obiektów budowlanych w sąsiedztwie pasa drogowego drogi publicznej w odległości mniejszej niż określona w art. 43, ust.1 w ustawie o drogach publicznych.


Miejsce załatwiania sprawy- jednostka odpowiedzialna:
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

I piętro, pok. 18
tel.  12  270 10 22 wew. 248


Miejsce składania dokumentów:
Punkt Informacyjny – Dziennik Podawczy, nowa część budynku UGM - wejście A, I piętro, hol

Wymagane dokumenty:

  1.  Projekt zagospodarowania terenu/ plan sytuacyjny z zaznaczoną lokalizacją obiektu budowlanego- obiektów budowlanych z podaniem odległości obiektu od krawędzi jezdni w skali 1:500 lub 1:1000 (w 2 egz.)
  2. W przypadku braku mpzp ostateczną decyzję o w. z. do planowanego zamierzenia budowlanego.
  3. Pełnomocnictwo wraz z dowodem  opłaty skarbowej w wysokości 17 zł  na konto Urząd  Gminy  Mogilany nr: 60 8591 0007 0220 0000 0273 0001-  w przypadku  reprezentowania inwestora przez pełnomocnika.
  4. Zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji zarządca drogi może żądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień na piśmie.


Wnioski do pobrania:
Wnioski do pobrania w urzędzie na dzienniku podawczym bądź na stronie internetowej w poradniku interesanta


Opłaty:
Nie podlega opłacie skarbowej.


Termin załatwienia sprawy:
Wyrażenie zgody lub jej odmowa powinna nastąpić w terminie 14 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o taką zgodę wraz z kompletem wymaganych dokumentów.


Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji (odmowa) wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta gminy (odwołanie składa się na dzienniku podawczym)w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Procedury postępowania- uwagi:

Po zapoznaniu się z wnioskiem i dołączoną dokumentacją zostaje wydane stosowne uzgodnienie w formie pisma.

Podstawa prawna:

  1. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych, (t. j. Dz. U. 2021. 1376 z późn. zm.) Art. 43, ust. 2
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego ( t. j.Dz.U.2021.735)
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej(t. j.  Dz. U. 2021. 1923 z późn. zm.)