ZEZWOLENIA NA LOKALIZACJĘ ZJAZDU/ PRZEBUDOWĘ ISTNIEJĄCEGO ZJAZDU Z DROGI GMINNEJ

Kogo dotyczy:
Właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Mogilany chcących uzyskać  zezwolenie na lokalizacje zjazdu z drogi gminnej na własną działkę lub zezwolenie na przebudowę istniejącego zjazdu na działkę.


Miejsce załatwiania sprawy- jednostka odpowiedzialna:
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
I piętro, pok. 18
tel.  12  270 10 22 wew. 248


Miejsce składania dokumentów:
Punkt Informacyjny – Dziennik Podawczy, nowa część budynku UGM - wejście A,
I piętro, hol.


Wymagane dokumenty:
1.    Wypełniony wniosek
2.    2 x kopie mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500   lub  mapy  zasadniczej w skali 1:500 / 1:1000  z zaznaczoną propozycją  lokalizacji zjazdu.
3.    Pełnomocnictwo wraz z dowodem  opłaty skarbowej w wysokości 17 zł  na konto Urząd  Gminy  Mogilany nr: 60 8591 0007 0220 0000 0273 0001-  w przypadku  reprezentowania inwestora przez pełnomocnika.


Formularze. Wnioski do pobrania:
Formularze do pobrania w urzędzie na dzienniku podawczym bądź na stronie internetowej w poradniku interesanta.


Opłaty:
Nie podlega opłacie skarbowej.


Termin załatwienia sprawy:
 Do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. 


Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Mogilany w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.


Procedury postępowania- uwagi:
Po zapoznaniu się z wnioskiem i dołączoną dokumentacją zostaje wydane stosowne uzgodnienie w formie decyzji (w przypadku dróg publicznych) lub w formie pisemnego uzgodnienia (w przypadku dróg wewnętrznych). Jeżeli przedłożone dokumenty nie są kompletne, Wójt wzywa do ich uzupełnienia.
Na podstawie wydanego uzgodnienia inwestor zleca projektantowi z uprawnieniami drogowymi opracowanie projektu zjazdu, który w dwóch egzemplarzach przedkłada do Urzędu Gminy w celu uzgodnienia. Należy pamiętać, że wydane uzgodnienie nie stanowi pozwolenia na zajęcie pasa drogowego. Przed planowaną realizacją robót związanych z budową/ przebudową zjazdu inwestor zobowiązany jest do wystąpienia  do urzędu gminy z stosownym wnioskiem na 30 dni przed planowanym zajęciem pasa drogowego.
Decyzja o wydaniu zezwolenia na lokalizację zjazdu wygasa jeżeli w ciągu trzech lat od jego wydania zjazd nie zostanie wybudowany.


Podstawa prawna:

  1. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych, (tekst jednolity Dz. U. 2021. 1376 z późn. zm.) Art. 29
  2. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity  Dz.U. z 2016 r.,124 z późn. zm.) § 77, § 79
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity.Dz.U.2021. 735 z późn. zm.)
  4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej(tekst jednolity Dz. U. 2021. 1923. z późn. zm.)