Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wpis / zmiana / zawieszenie / wznowienie / wykreślenie

Pierwszym krokiem do otwarcia własnej działalności gospodarczej jest zgłoszenie tego faktu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. CEIDG prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki. Wnioski o wpis do CEIDG, informacje i inne dane przekazywane są do CEIDG za pośrednictwem formularzy elektronicznych zamieszczonych na stronie internetowej CEIDG co pozwala na założenie firmy przez Internet, bez konieczności wizyty w jakimkolwiek urzędzie. Wniosek można wypełnić przy użyciu kreatora który podpowie i poprowadzi krok po kroku przez procedurę lub klasycznie przy użyciu formularza wniosku CEIDG-1. Podstawą do złożenia wniosku w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby której wniosek dotyczy oraz podpisanie wniosku.

Jeżeli przedsiębiorca chce złożyć wniosek on-line to musi posiadać podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP. Jeżeli przedsiębiorca zamierza częściej korzystać z portalu CEIDG może również założyć konto przechowujące podstawowe dane, co przyśpieszy proces obsługi. Konto można założyć w sekcji Logowanie. Jeśli wniosek o wpis do CEIDG będzie niepoprawny to gdy został złożony on-line - system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku na podany adres email. 

Wniosek o wpis do CEIDG może być również złożony w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy:

 1. osobiście albo
 2. wysłany przesyłką rejestrowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) - podpis na wniosku przesłanym za pośrednictwem poczty winien być poświadczony przez notariusza. 

Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek, potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku a następnie przekształca wniosek, na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania. Gdy wniosek został złożony w urzędzie gminy a jest niepoprawny - organ gminy wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.  

Do wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca może dołączyć:

 1. zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne, o których mowa w przepisach o podatku od towarów i usług;
 2. zgłoszenie ustanowienia zarządcy zukcesyjnego.
 3. żądanie przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 4. żądanie przyjęcia zawiadomienia o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 5. w przypadku przedsiębiorcy będącego płatnikiem składek:
 • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego albo do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny,
 • zmianę danych wykazanych w zgłoszeniach,
 • zgłoszenie wyrejestrowania z ubezpieczeń.

Przedsiębiorca rejestrujący się jako płatnik podatku od towarów i usług (VAT) wypełnia i składa do właściwego naczelnika urzędu skarbowego druk VAT-R. Od 1 stycznia 2015 r. rejestracja przedsiębiorcy dla celów VAT jest bezpłatna. Obowiązek uzyskiwania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego został zniesiony. Przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie potwierdzenia rejestracji i w takim przypadku jest zobowiązany wnieść opłatę skarbową w wysokości 170 zł.

Przedsiębiorca chcący prowadzić działalność gospodarczą w granicach Unii Europejskiej wypełnia i składa dodatkowo do właściwego naczelnika urzędu skarbowego druk VAT-R/UE.

Zarząd sukcesyjny to forma tymczasowego kierowania przedsiębiorstwem, po śmierci przedsiębiorcy. Daje następcom prawnym czas na podjęcie decyzji, czy chcą kontynuować działalność na własny rachunek, sprzedać firmę, czy ją zamknąć.

Dzięki wskazaniu zarządcy za życia i zgłoszeniu do CEIDG:

 • przedsiębiorstwo zachowuje pełną płynność działania
 • zarządca natychmiast po śmierci przedsiębiorcy może zająć się prowadzeniem firmy (bez konieczności załatwiania spraw u notariusza)
 • umowy z pracownikami pozostaną w mocy
 • można zachować ciągłość wykonywania kontraktów
 • zarządca może szybko uzyskać potwierdzenie możliwości wykonywania koncesji lub zezwoleń.

Zarząd wykonuje zarządca sukcesyjny, który jest odpowiedzialny za prowadzenie przedsiębiorstwa do czasu uregulowania formalności spadkowych, w szczególności za umowy z pracownikami, kontakty z kontrahentami, sprawy podatkowe czy ZUS. Zarząd wygasa w terminie 2 lat od dnia śmierci przedsiębiorcy. Z ważnych powodów sąd może przedłużyć ten okres, na czas nie dłuższy niż 5 lat. Zarządcą sukcesyjnym może być osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych. Zarządcą sukcesyjnym nie może być osoba prawna, czyli - na przykład - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zarząd sukcesyjny może wygasnąć wcześniej, jeśli:

 • w ciągu 2 miesięcy od śmierci przedsiębiorcy nikt nie przyjął spadku
 • stwierdzono nabycie przedsiębiorstwa w spadku przez jedynego spadkobiercę albo zapisobiorcę windykacyjnego
 • jedna osoba nabyła całe przedsiębiorstwo w spadku (np. wniesiono je w całości aportem do spółki)
 • w ciągu miesiąca od wykreślenia zarządcy sukcesyjnego z CEIDG, jeśli nie powołano w tym okresie kolejnego zarządcy
 • ogłoszono upadłość przedsiębiorcy
 • wcześniej nastąpi dział spadku obejmujący przedsiębiorstwo w spadku.


  Zgłoszenie zmian we wpisie przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą
  Wniosek o zmianę wpisu w zakresie danych ewidencyjnych należy złożyć w terminie 7 dni od dnia zmiany danych, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 1, (z wyjątkiem danych w zakresie numeru PESEL), pkt 2, 5-8 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. 2019, poz. 1291 ze zm.)
 • imię i nazwisko przedsiębiorcy, numer PESEL, o ile taki posiada, oraz data urodzenia, o ile nie posiada numeru PESEL;
 • dodatkowe określenia, które przedsiębiorca włącza do firmy, o ile przedsiębiorca takich używa;
 • informacja o obywatelstwie przedsiębiorcy;
 • adres do doręczeń oraz - jeżeli przedsiębiorca takie miejsce posiada - adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej; dane dotyczące adresu są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku możliwe;
 • dane kontaktowe przedsiębiorcy, w szczególności adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej, numer telefonu, o ile dane te zostały zgłoszone przez przedsiębiorcę we wniosku o wpis do CEIDG;
 • przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji działalności (PKD) na poziomie podklasy, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności.
 • zmianę Danych w zakresie zarządcy sukcesyjnego;

- powstałą po dniu dokonania jego dokonania.

. Zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną

Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, niezatrudniający pracowników, może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy niż 30 dni. Jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym. Do obliczania okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zawiesić jednoosobową działalność gospodarczą może również przedsiębiorca zatrudniający wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu.

Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa do dnia wskazanego w tym wniosku albo do dnia wskazanego we wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej. W praktyce oznacza to, że jeżeli Przedsiębiorca chce zawiesić działalność np. od 1 maja 2018 r. możesz to zrobić skutecznie również po tej dacie.

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form.

Zgłoszenie zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca składa na druku CEIDG-1.

Likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną

Zgłoszenie zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej należy złożyć w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej najwcześniej w dniu trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

W przypadku dokonania wpisu do CEIDG osoba fizyczna może złożyć wniosek o wpis do CEIDG z informacją o niepodjęciu działalności gospodarczej. W tym przypadku wpis do CEIDG nie jest udostępniany na stronie CEIDG.

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie podlega opłacie.

Więcej na temat rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce w serwisie informacyjno-usługowym dla przedsiębiorcy www.biznes.gov.pl oraz na portalu CEIDG www.ceidg.gov.pl