Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Kogo dotyczy 

Osób fizycznych podlegających wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Sprawa - Przyjmowanie wniosków o:
1. wpis do CEIDG
2. zmianę wpisu w CEIDG
3. wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej
4. wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej
5. wykreślenie wpisu w CEIDG

Wymagane dokumenty

1. Wniosek CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwanej dalej "CEIDG" (i w razie potrzeby, wypełnione jego części CEIDG-MW, CEIDG-RD, CEIDG-RB, CEIDG-SC, CEIDG-PN, CEIDG-ZS oraz CEIDG-POPR) wypełniony zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku komputerowo albo na maszynie lub długopisem pismem wyraźnym bez poprawek i skreśleń.
AKTUALNE WZORY FORMULARZY DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE SERWISU INFORMACYJNO-USŁUGOWEGO DLA PRZEDSIĘBIORCY BIZNES.GOV.PL
Można również na tej stronie interaktywnie wypełnić wniosek i wydrukować po weryfikacji.
Wniosek CEIDG-1 może stanowić:
•    wniosek o wpis przedsiębiorcy do CEIDG;
•    wniosek o zmianę wpisu w CEIDG oraz innych danych;
•    wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej;
•    wniosek o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej;
•    wniosek o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG.
2. Do wglądu ważny dokument tożsamości: dowód osobisty, paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo, w przypadku gdy przedsiębiorca nie posiada numeru PESEL i paszportu (tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, dokument tożsamości cudzoziemca, karta stałego pobytu, karta pobytu czasowego).
3. W przypadku osób zagranicznych niebędących obywatelami państw członkowskich (Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym wraz z wnioskiem należy przedstawić oryginał albo notarialnie lub urzędowo uwierzytelnioną kopię dokumentu potwierdzającego aktualny status, o którym mowa w art. 4 ust. 2 lub ust. 4, lub ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to jest.:
a) zezwolenie na pobyt stały (karta pobytu + paszport, jeżeli posiada);
b) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej (karta pobytu + paszport, jeżeli posiada);
c) zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 144, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, to jest:
- kształcenie się na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich albo studiach trzeciego stopnia (karta pobytu + decyzja pobytowa + paszport, jeżeli posiada);
- połączenie z rodziną (karta pobytu + decyzja pobytowa + paszport, jeżeli posiada);
- posiadane zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej wydane przez inne państwo członkowskie oraz zamiar wykonywania pracy lub działalności gospodarczej, podjęcie lub kontynuowanie studiów na terytorium RP lub inne okoliczności (karta pobytu + decyzja pobytowa + paszport, jeżeli posiada);
d) dokument stwierdzający status uchodźcy;
e) dokument stwierdzający ochronę uzupełniającą + paszport, jeżeli posiada;
f) zgoda na pobyt ze względów humanitarnych lub zgoda na pobyt tolerowany + paszport, jeżeli posiada;
g) zezwolenie na pobyt czasowy i pozostaje w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (karta pobytu + decyzja pobytowa + paszport, jeżeli posiada + aktualny akt zawarcia małżeństwa, w przypadku, gdy posiada jakikolwiek pobyt czasowy);
h) zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG (karta pobytu + decyzja pobytowa + paszport, jeżeli posiada);
 i) dokument stwierdzający fakt, że korzysta w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej + paszport, jeżeli posiada;
j) ważna Karta Polaka + paszport.
4. W przypadku gdy wniosek składa pełnomocnik, którego ustanowienie nie zostało ujawnione we wpisie przedsiębiorcy w CEIDG, należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa albo jego odpis, wypis lub jego urzędowo uwierzytelnioną kopię wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej.
5. Jeżeli składającym wniosek jest kurator, do wniosku należy dołączyć postanowienie sądu o jego ustanowieniu, o ile dane kuratora nie zostały zgłoszone przez sąd we wpisie przedsiębiorcy w CEIDG.

Opłaty
Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat. Opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej – w wysokości 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Zwolnienie z opłaty przysługuje jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dzieci), zstępnemu (dziadkowie, wnuki) lub rodzeństwu.
Opłatę skarbową z tytułu udzielenia pełnomocnictwa można uiścić na rachunek gminy: nr konta: KBS O/MOGILANY  60 85910007 0220 0000 0273 0001 lub bezpośrednio w kasie KBS w Mogilanach ul Parkowa 2A.

Osoba/Jednostka odpowiedzialna

Wieloosobowe stanowisko pracy ds. przedsiębiorczości
Inspektor-Edyta Mączeńska,
Pomoc Administracyjna-Agata Sarna
Urząd Gminy Mogilany parter, pok. 1B tel.12 270 10 13 wew. 262

Miejsce składania dokumentów

Wniosek CEIDG-1 można złożyć bezpośrednio do CEIDG drogą elektroniczną - w takim przypadku należy posiadać podpis zaufany albo podpis osobisty, albo kwalifikowany podpis elektroniczny, a następnie:
1.    wejść na stronę internetową www.biznes.gov.pl
2.    założyć konto i aktywować je po otrzymaniu potwierdzenia mailowego
3.    zalogować się na www.biznes.gov.pl i wypełnić wniosek elektroniczny
4.    podpisać wniosek za pomocą podpisu zaufanego albo podpisu osobistego, albo kwalifikowanego podpisu elektronicznego i go wysłać
5.    system prześle na adres e-mail potwierdzenie złożenia wniosku o wpis do CEIDG.
Jeśli przedsiębiorca korzysta z bankowości elektronicznej, może potwierdzić profil zaufany za pośrednictwem wybranych banków bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym. Zakładając profil zaufany przez bankowość internetową, można wykonać wszystkie kroki (złożenie wniosku, potwierdzenie profilu) za pośrednictwem swojego serwisu bankowości.
Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć w dowolnym urzędzie gminy w Polsce.
W przypadku Urzędu Gminy w Mogilanach wniosek składa się na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy w Mogilanach ul Rynek 2 w godzinach pracy urzędu: poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek-piątek: 7.00-15.00,

Termin załatwienia sprawy

Potwierdzenie tożsamości wnioskodawcy składającego wniosek i potwierdzenie wnioskodawcy za pokwitowaniem przyjęcie wniosku. Przekształcenie wniosku na formę dokumentu elektronicznego, opatrzenie go podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym. Przekształcenie wniosku i przesłanie go do CEIDG następuje niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego od dnia otrzymania wniosku.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Organem ewidencyjnym, prowadzącym rejestr i dokonującym wpisu do CEIDG jest minister właściwy do spraw gospodarki - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii Czynność organu gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go na formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy


Dodatkowe uwagi

Wpisowi do CEIDG podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi. Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą, w związku z tym nie podlega ona wpisowi do ewidencji przedsiębiorców. Przedsiębiorcami podlegającymi wpisowi do CEIDG są wspólnicy spółek cywilnych będący osobami fizycznymi. Każdy wspólnik jest zobowiązany uzyskać wpis do CEIDG przed podjęciem działalności w ramach spółki cywilnej. Jeżeli jest już przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG i dołączył do spółki cywilnej, uzupełnia swój wpis o NIP i REGON spółki wnioskiem o zmianę wpisu.
Przedsiębiorca wpisany do CEIDG, który spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony. Okres zawieszenia nie może być jednak krótszy niż 30 dni. Wyjątek stanowi luty, jeżeli zawieszenie obejmuje wyłącznie ten miesiąc. Przedsiębiorca zawieszający albo wznawiający wykonywanie działalności gospodarczej składa wniosek o zmianę wpisu.
Treść wpisu można każdorazowo sprawdzić na stronie CEIDG w zakładce
"baza przedsiębiorców". W przypadku wpisu wykreślonego należy zaznaczyć opcję "uwzględnij wykreślone".
Więcej na temat rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce w serwisie informacyjno-usługowym dla przedsiębiorcy www.biznes.gov.pl oraz na portalu CEIDG www.ceidg.gov.pl
Wpis do CEIDG dokonywany jest jeżeli wniosek złożony został przez osobę uprawnioną i jest poprawny. Jeżeli wniosek złożony w Urzędzie gminy jest niepoprawny, Wójt Gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Wniosek CEIDG -1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek dotyczy również aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG, ma jednak prawo określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku. W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. We wniosku CEIDG – 1 przedsiębiorca może również określić pełnomocnika do załatwiania spraw związanych z wykonywaną przez niego działalnością gospodarczą oraz wskazać zarządcę sukcesyjnego.

Pouczenie

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mogilany, Rynek 2, 32-031 Mogilany.
2.    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: odo.dmarek@onet.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu na podstawie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy z dnia 6 marca 2018 r., art. 8 ust. 7, zwanej dalej ustawą o CEIDGiPIP (Dz. U. z 2019 r. poz. 1291 z poź. zm.) i art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5.    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat od dnia ich złożenia zgodnie (art. 8 ust. 6 ustawy o CEIDGiPIP), zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6.    Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
7.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.    Podanie danych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne i niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług. Niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością realizacji celu określonego w pkt 3.