DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Złożenie deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mogilany

Kogo dotyczy:

Właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu a także innych podmiotów władających nieruchomością, którzy są zobowiązani do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniona deklaracja- druk „deklaracja o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” 
 • W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wypełniona „nowa” deklaracja

  Opłaty
  Nie podlega opłacie skarbowej.

  Osoba/Jednostka odpowiedzialna
  Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
  Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Gospodarowania Odpadami Ewelina Kuc - Inspektor Jolanta Kulesz – Inspektor I piętro, pok. 23 tel. 12 270-10-13 wew. 263, 12 444-52-63

  Miejsce składania dokumentów

  Pokój 23, I piętro lub Punkt Informacyjny – Dziennik Podawczy, nowa część budynku UGM -wejście A, hol Godziny pracy: poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek-piątek: 7.00-15.00

  Termin załatwienia sprawy
  Niezwłocznie lub w przypadku, gdy złożona deklaracja wymaga przeprowadzenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji administracyjnej miesiąc od daty złożenia deklaracji.

  Tryb odwoławczy
  Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10 w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Mogilany

  Podstawa prawna
  Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.)
  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1540. ze zm.)

  Dodatkowe uwagi
  1) Pierwszą deklarację o wysokości opłaty składa się w terminie 14 dni odpowiednio od dnia: zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości albo w lokalu w budynku wielolokalowym objętym uchwałą, o której mowa w art. 2a ust. 1, lub wytworzenia na danej nieruchomości lub w danym lokalu odpadów komunalnych
  2) Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z zastrzeżeniem art. 6o.
  3)W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
   4) W przypadku nie wpłacania w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo wpłacenia jej w niepełnej wysokości, deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 z późn. zm.)