NADANIE NUMERU PESEL NA WNIOSEK

WAŻNE: WNIOSEK MUSI BYĆ WYDRUKOWANY NA JEDNEJ KARTCE- DWUSTRONNIE!

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1.  Wypełniony i podpisany „Wniosek o nadanie numeru PESEL” .
  2.  Wniosek o nadanie numeru PESEL musi zawierać wskazanie podstawy prawnej oraz udokumentowane dane w nim zawarte. \
  3. Dokument, który potwierdzająca tożsamość Wnioskodawcy oraz inne dane wpisane we wniosku.


WAŻNE INFORMACJE:

  1. Numer PESEL  nadawany jest podczas zameldowania na pobyt stały lub czasowy z urzędu - nie wymaga trybu wnioskowego. Nadanie numeru PESEL na wniosek wymaga wskazania konkretnego przepisu prawa, z którego wynika obowiązek jego posiadania.
  2. Wniosek o nadanie numeru PESEL w imieniu Wnioskodawcy może złożyć pełnomocnik, legitymujący się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, po okazaniu przez niego jego dowodu osobistego. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.   Z opłaty za przedłożenie pełnomocnictwa zwolniony jest małżonek, rodzic, rodzeństwo, dziadek,babcia, wnuk, wnuczka, pełnoletnie dziecko.
    Opłaty należy uiszczać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Mogilany: KBS o/Mogilany: 60 85910007 0220 0000 0273 0001.
  3. Dodatkowe wyjaśnienia udzielane są  pod numerem telefonu: 12 270 10 13 wew. 254 lub mailowo: gmina@mogilany.pl


PODSTAWA PRAWNA:

  1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 510 ze zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (t.j.: Dz.U. z 2015 r. poz. 1984)