UDOSTĘPNIENIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW GMINY MOGILANY ORAZ REJESTRU PESEL

WAŻNE: WNIOSEK MUSI BYĆ WYDRUKOWANY NA JEDNEJ KARTCE- DWUSTRONNIE!

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Prawidłowo wypełniony ,,Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców* oraz rejestru PESEL**”. Przez dane jednostkowe należy rozumieć nie tylko informacje o jednej osobie, lecz także informacje o imionach i nazwiskach wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.  
 2.   Dokument, który potwierdza  interes prawny Wnioskodawcy do uzyskania danych, np.:  wezwanie sądowe, postanowienia i decyzje innych organów. We wniosku można wskazać także interes faktyczny. W tym przypadku informacje zostaną udostępnione jeśli osoba, o którą Wnioskodawca pyta wyrazi zgodę.
 3. Dowód opłaty za udostępnienie danych jednostkowych w wysokości 31,00 zł, z wyjątkiem danych które są niezbędne celem sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia.  
  Opłaty należy uiszczać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Mogilany: KBS o/Mogilany:  60 85910007 0220 0000 0273 0001.
 4. W przypadku gdy Wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika, do każdego wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego złożenie w wysokości 17,00 zł  - przykładowy wzór pełnomocnictwa w załączniku. Z opłaty za przedłożenie pełnomocnictwa zwolniony jest małżonek, rodzic, rodzeństwo, dziadek, pradziadek, wnuk, prawnuk, pełnoletnie dziecko.
 5.  Termin załatwienia sprawy: do 1 miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku.


WAŻNE INFORMACJE

 1. Wniosek można złożyć również za pośrednictwem poczty oraz w formie dokumentu elektronicznego – przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym Epuap. Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej UG Mogilany: /7c1o97cpbw/skrytka.
 2. Wniosek o dane z rejestru PESEL można złożyć w dowolnym organie gminy. Wniosek w tej samej sprawie może zostać złożony wyłącznie do jednego organu dowolnej gminy.
 3. Dodatkowe wyjaśnienia udzielane są  pod numerem telefonu: 12 270 10 13 wew. 254 lub  mailowo: gmina@mogilany.pl
 • Rejestr mieszkańców – w rejestrze gromadzone są dane osób, które wykonały obowiązek meldunkowy w Gminie Mogilany.
 • Rejestr PESEL – w rejestrze gromadzone są dane osób, które posiadają numer PESEL.

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2021r. poz. 510 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2018r. poz. 2523 ze zm.)
 3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2017r. Poz. 2482) 
 4. Ustawa z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.)
 5. Ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020r. poz. 1546 ze zm.).