WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW GMINY MOGILANY LUB REJESTRU PESEL

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Prawidłowo wypełniony ,,Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców Gminy Mogilany* lub rejestru PESEL**”.
 2. Dowód osobisty lub paszport.
 3. W przypadku gdy Wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika, do każdego wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego złożenie w wysokości 17,00 zł  -przykładowy wzór pełnomocnictwa w załączniku. Opłaty należy uiszczać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Mogilany: KBS o/Mogilany 60 85910007 0220 0000 0273 0001.  Z opłaty za przedłożenie pełnomocnictwa zwolniony jest małżonek, rodzic, rodzeństwo, dziadek, pradziadek, wnuk, prawnuk, pełnoletnie dziecko.
 4.  W przypadku ubiegana się o wydanie zaświadczenia o braku lub ilości osób zameldowanych w budynku do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do tego budynku – do wglądu w oryginale, którym może być: umowa cywilno – prawna, wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu, umowa najmu, w przypadku dziedziczenia - dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu.
 5. Termin załatwienia sprawy: do 7 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.


WAŻNE INFORMACJE:

 1. Wniosek można złożyć również za pośrednictwem poczty oraz w formie dokumentu elektronicznego – przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym Epuap. Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej UG Mogilany:  /7c1o97cpbw/skrytka.
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru PESEL można złożyć w dowolnym organie gminy.
 3. Dodatkowe wyjaśnienia udzielane są  pod numerem telefonu: 12 270 10 13 wew. 254 lub  mailowo: gmina@mogilany.pl

*Rejestr mieszkańców – w rejestrze gromadzone są dane osób, które wykonały obowiązek meldunkowy w Gminie Mogilany.
**Rejestr PESEL – w rejestrze gromadzone są dane osób, które posiadają numer PESEL.


PODSTAWA PRAWNA

 1.  Ustawa z 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2021r. poz. 510 ze zm.)
 2. Ustawa z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.)
 3. Ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020r. poz. 1546 ze zm.)