WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO

WAŻNE: WNIOSEK MUSI BYĆ WYDRUKOWANY NA JEDNEJ KARTCE- DWUSTRONNIE!

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Formularz ,,Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego” lub formularz ,,Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego”. 
 2. Dowód osobisty lub paszport.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Obywatel Polski oraz cudzoziemiec opuszczając miejsce pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu jest zobowiązany wymeldować się.
 2. Wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać meldując się  w nowym miejscu pobytu.
 3.  Dzieci i osoby ubezwłasnowolnione może wymeldować ich przedstawiciel ustawowy opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 4. Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego w imieniu Wnioskodawcy może dokonać pełnomocnik, legitymujący się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, po okazaniu przez niego jego dowodu osobistego. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł  - przykładowy wzór pełnomocnictwa w załączniku. Z opłaty za przedłożenie pełnomocnictwa zwolniony jest małżonek, rodzic, rodzeństwo, dziadek, pradziadek, wnuk, prawnuk, pełnoletnie dziecko.
 5. Zaświadczenie o wymeldowaniu z pobytu stałego lub czasowego wydawane jest na wniosek i jest ważne do  chwili zameldowania w nowym miejscu. Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł. Opłaty należy uiszczać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Mogilany: KBS o/Mogilany 60 85910007 0220 0000 0273 0001.
 6. Obywatele Polski oraz innego państwa członkowskiego UE albo EFTA oraz członkowie ich rodzin mogą przesłać zgłoszenie wymeldowania również w formie dokumentu elektronicznego – przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym Epuap. Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej UG Mogilany: /7c1o97cpbw/skrytka.
 7.   Dodatkowe wyjaśnienia udzielane są  pod numerem telefonu: 12 270 10 13 wew. 254 lub  mailowo: gmina@mogilany.pl


PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2021r. poz. 510 ze zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017r. poz. 2411 ze zm.),
 3. Ustawa z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.),
 4. Ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020r. poz. 1546 ze zm.).