ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY OBCOKRAJOWCA

WAŻNE: WNIOSEK MUSI BYĆ WYDRUKOWANY NA JEDNEJ KARTCE- DWUSTRONNIE!

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1.  Formularz ,,Zgłoszenie pobytu stałego” lub formularz ,,Zgłoszenie pobytu czasowego” wraz z potwierdzeniem faktu zamieszkiwania dokonane przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
 2. Oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu - do wglądu.
  Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności:
  umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.
 3. Obywatele państwa członkowskiego UE albo EFTA okazują:•ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający tożsamośći obywatelstwo
 4.  Członkowie rodziny obywatela państwa członkowskiego UE albo EFTA – okazują
 •    ważny dokument podróży, 
 •    ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE lub inny dokument, który potwierdzi, że osoba meldująca się jest członkiem rodziny obywatela UE.

5. Obywatele krajów pozostałych niż wymienione powyżej okazują: ważny dokument podróży, wizę. Jeśli wjazd do Polski nastąpił na podstawie umowy, która przewiduje zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa w Polsce na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2* lub art. 206 ust. 1 pkt 2** ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt jako rezydenta długoterminowego UE należy okazać:

 • ważny dokument podróży
 • oraz JEDEN z następujących dokumentów: 
 •  tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, 
 •  karta pobytu, 
 • „Zgoda na pobyt tolerowany”, 
 •  zezwolenie na pobyt czasowy, 
 •  zezwolenie na pobyt stały, 
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, 
 • decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w Polsce, udzieleniu w Polsce ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.

*Pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna.
**Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się w razie zawieszenia postępowania w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały na wniosek strony.


WAŻNE INFORMACJE:

 1. 1Obywatele państwa członkowskiego UE albo EFTA oraz członkowie ich rodzin mają obowiązek zameldować się najpóźniej w 30. dniu od przyjazdu do miejsca pobytu stałego lub czasowego w Polsce, jeśli pobyt będzie wynosił ponad 3 miesiące.
 2. Obywatele pozostałych państw mają obowiązek zameldować się najpóźniej w 4. dniu od przyjazdu do miejsca pobytu stałego lub czasowego na okres nie dłuższy niż wynika to z dokumentu, który potwierdza prawo do pobytu w Polsce. 
 3. Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, po okazaniu przez niego jego dowodu osobistego.
  Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł  - przykładowy wzór pełnomocnictwa w załączniku.
  Z opłaty za przedłożenie pełnomocnictwa zwolniony jest małżonek, rodzic, rodzeństwo, dziadek, pradziadek, wnuk, prawnuk, pełnoletnie dziecko. Opłaty należy uiszczać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Mogilany:KBS o/Mogilany: 60 85910007 0220 0000 0273 0001.
 4.  Dzieci i osoby ubezwłasnowolnione może zameldować ich przedstawiciel ustawowy opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 5. Wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać meldując się  w nowym miejscu pobytu. 
 6. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały wydawane jest bezpłatnie i jest ważne do chwili zmiany miejsca pobytu.
 7. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy wydawane jest na wniosek i jest ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania, ale nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania. Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w kwocie: 
  17 zł. Opłaty należy uiszczać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Mogilany:  KBS o/Mogilany 60 85910007 0220 0000 0273 0001. 
 8. Obywatele państwa członkowskiego UE albo EFTA oraz członkowie ich rodzin mogą przesłać zgłoszenie meldunkowe również w formie dokumentu elektronicznego – przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym Epuap.  Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej UG Mogilany: /7c1o97cpbw/skrytka.
 9. Dodatkowe wyjaśnienia udzielane są  pod numer telefonu: 12 270 10 13 wew. 254 lub  mailowo: gmina@mogilany.pl


PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2021r. poz. 510 ze zm.) 
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. Z 2017r. poz. 2411 ze zm.)
 3. Ustawa z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.)