ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY OBYWATELA POLSKIEGO

WAŻNE: WNIOSEK MUSI BYĆ WYDRUKOWANY NA JEDNEJ KARTCE- DWUSTRONNIE!

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1.  Formularz ,,Zgłoszenie pobytu stałego” lub formularz ,,Zgłoszenie pobytu czasowego” wraz z potwierdzeniem faktu zamieszkiwania dokonane przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia. 
 2. Dowód osobisty. 
 3. Oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu - do wglądu.  Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

WAŻNE INFORMACJE:

 1. Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w określonym miejscu pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące zobowiązana jest zameldować się w miejscu pobytu najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. 
 2. Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, po okazaniu przez niego jego dowodu osobistego. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł  - przykładowy wzór pełnomocnictwa w załączniku. Z opłaty za przedłożenie pełnomocnictwa zwolniony jest małżonek, rodzic, rodzeństwo, dziadek, pradziadek, wnuk, prawnuk, pełnoletnie dziecko. 
 3.  Dzieci i osoby ubezwłasnowolnione może zameldować ich przedstawiciel ustawowy opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 4. Wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać meldując się  w nowym miejscu pobytu.
 5. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały wydawane jest bezpłatnie i jest ważne do chwili zmiany miejsca pobytu.
 6. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy wydawane jest na wniosek i jest ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania, ale nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania. Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł. Opłaty należy uiszczać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Mogilany: KBS o/Mogilany 60 85910007 0220 0000 0273 0001.
 7.  Zgłoszenie meldunkowe można również przesłać w formie dokumentu elektronicznego – przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym Epuap. Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej UG Mogilany: /7c1o97cpbw/skrytka.
 8.  Dodatkowe wyjaśnienia udzielane są  pod numer telefonu: 12 270 10 13 wew. 254 lub mailowo: gmina@mogilany.pl

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2021r. poz. 510 ze zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. Z 2017r. poz. 2411 ze zm.),
 3. Ustawa z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.).