Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Kogo dotyczy:

Wnioskodawcy zamierzającego uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wymagane dokumenty:

1.    Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowy uwarunkowaniach.
2.    Pełnomocnictwo w oryginale lub jego urzędowo poświadczony odpis, jeśli Wnioskodawca działa przez pełnomocnika.
3.    W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – kartę informacyjną przedsięwzięcia (w formie pisemnej oraz na informatycznym nośniku danych z jej zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego), zawierającą podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, umożliwiające analizę kryteriów uwzględnianych przy badaniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w szczególności dane o:
1)    rodzaju, cechach, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
2)    powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,
3)    rodzaju technologii,
4)    ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego,
5)    przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,
6)    rozwiązaniach chroniących środowisko,
7)    rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
8)    możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
9)    obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia,
10)    wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej,
11)    przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,
12)    ryzyku wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej,
13)    przewidywanych ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na środowisko,
14)    pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen wpływu na środowisko, przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów.
Kartę informacyjną przedsięwzięcia podpisuje autor, a w przypadku gdy jej wykonawcą jest zespół autorów - kierujący tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

4.    W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, spełniający wymagania określone w art. 66 i 74a ustawy ooś, a w przypadku gdy wnioskodawca występuje o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 – kartę informacyjną przedsięwzięcia spełniającą wymagania określone w art. 62a (w formie pisemnej oraz na informatycznym nośniku danych z jego zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego).
5.    Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę (w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego).
Zgodnie z art. 75 ust. 3a zdanie drugie ustawy ooś za obszar oddziaływania planowanego przedsięwzięcia rozumie się:
1)    przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
2)    działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
3)    działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.
W przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, koncesji na podziemne składowanie odpadów, koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla, decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża węglowodorów lub decyzji inwestycyjnej w celu wykonywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych na podstawie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny, a także decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy ewidencyjnej - mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

6.    Mapę (w postaci papierowej oraz elektronicznej), w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, wraz z wyznaczoną odległością 100 m od granic przewidywanego terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie (w liczbie odpowiednio
po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego).
W przypadku przedsięwzięć innych niż wymagające koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, koncesji na podziemne składowanie odpadów, koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla, decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża węglowodorów lub decyzji inwestycyjnej w celu wykonywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych na podstawie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny, a także decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli - mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej,
o której mowa w pkt 3.
7.    Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument (w postaci papierowej lub elektronicznej), wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, przy czym: jeżeli liczba stron postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia ww. dokumentu.
8.    Wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego).
9.    Analizę kosztów i korzyści budowy, przebudowy lub znacznej modernizacji po dniu 5 czerwca 2014 r. jednostki wytwórczej o mocy nominalnej cieplnej powyżej 20 MW, sieci ciepłowniczej lub sieci chłodniczej, mającą na celu określenie najbardziej efektywnych pod względem zasobów oraz opłacalnych rozwiązań umożliwiających spełnienie wymogów w zakresie ogrzewania i chłodzenia - sporządzoną przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła, przesyłaniem i dystrybucją ciepła oraz innego przedsiębiorcę, planującego budowę, przebudowę lub znaczną modernizację po dniu 5 czerwca 2014 r. jednostki wytwórczej o mocy nominalnej cieplnej powyżej 20 MW, sieci ciepłowniczej lub sieci chłodniczej (tj. analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne), w przypadku wniosku dotyczącego ww. inwestycji (w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego).
Analiza kosztów i korzyści winna być sporządzona z uwzględnieniem:
•    zainstalowanej mocy elektrycznej lub zainstalowanej mocy cieplnej
•    rodzaju paliwa zużywanego do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła
•    planowanej liczby godzin pracy jednostki wytwórczej lub sieci ciepłowniczej, lub sieci chłodniczej w ciągu roku
•    lokalizacji jednostki wytwórczej lub sieci ciepłowniczej, lub chłodniczej
•    zapotrzebowania na energię elektryczną lub ciepło, lub chłód.
Analiza kosztów i korzyści winna być oparta na opisie planowanej budowy, przebudowy lub znacznej modernizacji jednostki wytwórczej, sieci ciepłowniczej lub sieci chłodniczej oraz zawierć analizę ekonomiczną obejmującą analizę finansową, która odzwierciedla rzeczywiste przepływy pieniężne z nakładów inwestycyjnych poniesionych na budowę, przebudowę lub znaczną modernizację jednostki wytwórczej, sieci ciepłowniczej lub sieci chłodniczej oraz planowane koszty i przychody z ich eksploatacji.
Analiza kosztów i korzyści winna być sporządzona na okres cyklu życia planowanej jednostki wytwórczej, sieci ciepłowniczej lub sieci chłodniczej.

Opłaty:

Opłata skarbowa:
 1.     od wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 205 zł,
 2.     od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Płatne na rachunek bankowy Urzędu Gminy Mogilany
KBS o/Mogilany 60 85910007 0220 0000 0273 0001


Osoba/Jednostka odpowiedzialna

Urząd Gminy Mogilany
Referat Geodezji, Architektury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Miejsce składania dokumentów
Punkt Informacyjny – Dziennik Podawczy, nowa część budynku UGM
- wejście A, I piętro
Godziny pracy: poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek- piątek: 7.00-15.00

Termin załatwienia sprawy
W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku.
Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35  § 5 kpa)

Tryb odwoławczy
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Mogilany w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.


Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (kpa).
 2. Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (ooś).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
 4.     Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Dodatkowe uwagi:

 1.  Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś w związku z art. 49 kpa, jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
 2. Zgodnie z art. 75 ust. 6 ustawy ooś w przypadku przedsięwzięcia realizowanego w części na terenie zamkniętym, ustalonym przez Ministra Obrony Narodowej, dla całego przedsięwzięcia decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska.
 3. Zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przeprowadza się w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 4. Zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy ooś, w przypadku stwierdzenia w drodze postanowienia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 5. Zgodnie z art. 63 ust. 5a ustawy ooś, jeżeli w terminie 3 lat od dnia zawieszenia postępowania, strona nie złoży raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, żądanie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uważa się za wycofane.
 6.  W przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przedkładany Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien spełniać wymagania określone w art. 66 i 74a ustawy ooś.
 7. Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy ooś organizacje ekologiczne, które powołując się na swoje cele statutowe, zgłoszą chęć uczestniczenia w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, uczestniczą w nim na prawach strony, jeżeli prowadzą działalność statutową w zakresie ochrony środowiska lub ochrony przyrody, przez minimum 12 miesięcy przed dniem wszczęcia tego postępowania. Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do udziału w postępowaniu organizacji ekologicznej służy zażalenie. Organizacji ekologicznej służy prawo wniesienia odwołania od decyzji wydanej w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji, także w przypadku, gdy nie brała ona udziału w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa prowadzonym przez organ pierwszej instancji; wniesienie odwołania jest równoznaczne ze zgłoszeniem chęci uczestniczenia w takim postępowaniu;  
 8. Zgodnie z art. 74 a ust. 1 i 2 ustawy ooś raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko sporządzić winna osoba, która:
 •   •    ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, co najmniej studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie na kierunkach związanych z kształceniem w zakresie:
      •    nauk ścisłych z dziedzin nauk chemicznych,
      •    nauk przyrodniczych z dziedzin nauk biologicznych oraz nauk o Ziemi,
      •    nauk technicznych z dziedzin nauk technicznych z dyscyplin: biotechnologia, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria środowiska,
      •    nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych z dziedzin nauk rolniczych, nauk leśnych lub
      •    ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższymi nauce, studia pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, i posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracach w zespołach autorów przygotowujących raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko lub była co najmniej pięciokrotnie członkiem zespołów autorów przygotowujących raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko. W przypadku zespołów autorów wyżej wymienione wymogi dotyczą kierującego tym zespołem.