Urząd Gminy Mogilany

Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja
nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać

na środowisko – przydomowa oczyszczalnia ścieków

Kogo dotyczy

Osób fizycznych zgłaszających rozpoczęcie eksploatacji oczyszczalni ścieków
o przepustowości nie przekraczającej 5 m3/dobę w ramach zwykłego korzystania z wód.

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony wniosek.
 • Mapa sytuacyjno - wysokościowa z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków lub powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna
 • Opinia geotechniczna - w przypadku zastosowania oczyszczalni ścieków
  z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do ziemi (gruntu).
 • Kopia przyjęcia zgłoszenia do Wydziału Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Krakowie, na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków (zaświadczenie lub opieczętowany projekt) lub pozwolenie na budowę.
 • Kopia certyfikatu, aprobaty technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków.
 • Kopia projektu przydomowej oczyszczalni ścieków.
 • Pełnomocnictwo - w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika.
 • Opłata.

Opłaty

120zł - opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia instalacji z której emisja
nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko.

17zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Rachunek bankowy Urzędu Gminy Mogilany:

KBS o/Mogilany 60 8591 0007 0220 0000 0273 0001

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Gminy Mogilany, Referat Geodezji, Architektury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Forma składania dokumentów

 • OSOBIŚCIE: Punkt Informacyjny - Dziennik Podawczy, nowa część budynku UGM - wejście A, I piętro.
 • POCZTĄ: Urząd Gminy Mogilany, ul. Rynek 2, 32-031 Mogilany - Referat Geodezji Architektury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
 • ePUAP, adres skrytki: ePUAP:/7c1o97cpbw/skrytka.

Godziny pracy: poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek- piątek: 7.00-15.00

Forma załatwienia

Przyjęcie zgłoszenia lub sprzeciw w formie decyzji.

Termin załatwienia

Do 30 dni od dnia zgłoszenia.

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Mogilany
w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec
się prawa do wniesienia odwołania, co będzie skutkowało tym, iż z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Podstawa prawna

 • Art.152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Dodatkowe uwagi

 • Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5m³/dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.
 • Eksploatujący oczyszczalnię jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji.
 • Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
 • Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie
  6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.
 • Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu
  do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji
  z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.