Udostępnienie informacji publicznej

1. Załatw sprawę elektronicznie
1) Wyślij wniosek o udostępnienie informacji publicznej bezpośrednio na adres:
dziennik@mogilany.pl .
2) Wyślij wniosek o udostępnienie informacji publicznej za pośrednictwem formularza dostępnego na platformie ePUAP.
2. Załącznik do procedury
Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej (doc)
3. Sprawę załatwia
Wieloosobowe Stanowisko ds. Przedsiębiorczości
- Edyta Mączeńska, pok. 1B, tel. 12 270-10-13 wew. 8

4. Dokumenty od wnioskodawcy
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony w dowolnej formie, w tym:
1) papierowej (wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej stanowi załącznik do procedury);
2) elektronicznej:
a) za pośrednictwem formularza dostępnego na platformie ePUAP, lub
b) przesyłając wniosek bezpośrednio na adres: dziennik@mogilany.pl .

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej winien zawierać określenie:
1) przedmiotu wniosku,
2) sposobu i formy udostępnienia informacji publicznej,
3) danych umożliwiających skuteczne doręczenie wnioskowanej informacji w sposób i w formie wskazanych we wniosku. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

5. Opłaty

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Organ ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Organ, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty.

6. Forma załatwienia

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może zostać zrealizowany w następujący sposób:

1) udostępnienie informacji publicznej w formie określonej we wniosku, z zastrzeżeniem przypadku opisanego poniżej w pkt. 3 Informacji dodatkowych dla klienta;

2) decyzja administracyjna o odmowie udostępnienia informacji publicznej,

3) decyzja administracyjna o umorzeniu postępowania o udostępnienie

informacji publicznej.

7. Termin załatwienia
1) Informację publiczną udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

2) W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w terminie określonym w pkt 1, Organ powiadamia wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do Organu.

3) W przypadku, gdy Organ powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty odpowiadającej dodatkowym kosztom, które Organ ma ponieść w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia

informacji w formę wskazaną we wniosku, udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy o  wysokości opłaty, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku

w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

8. Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
Brak.

9. Tryb odwoławczy
Od wydanych w toku postępowania o udostępnienie informacji publicznej rozstrzygnięć, wnioskodawcy przysługują następujące środki zaskarżenia:

1) na akt stwierdzający obowiązek poniesienia opłaty stanowiącej zwrot kosztów związanych ze sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, którą należy poprzedzić wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa;

2) do decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy Kodeks postępowania administracyjnego - odwołanie od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz odwołanie od decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji, stronie nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

W przypadku bezczynności Organu w sytuacji złożenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej wnioskodawcy służy skarga do Wojewódzkiego Sądu  Administracyjnego w Krakowie za pośrednictwem Organu, którego bezczynność
jest przedmiotem skargi. Skargę na bezczynność można wnieść w każdym czasie po wniesieniu ponaglenia do właściwego Organu.

10. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

11. Informacje dodatkowe dla klienta

1) Udostępnieniu na wniosek podlega informacja publiczna, która nie znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mogilany (https://bip.malopolska.pl/ugmogilany/Article/id,24...) lub w centralnym repozytorium informacji publicznej.

2) Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie określonej we wniosku.

3) Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku, Urząd Miasta Krakowa, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji publicznej zgodnie z wnioskiem, wskazując jednocześnie, w jaki sposób lub w jakiej formie

informacja publiczna może zostać udostępniona. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.

4) Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej

podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

5) W przypadku gdy wnioskodawca złoży ustnie (telefonicznie lub w sposób bezpośredni) wniosek o udostępnienie informacji publicznej, która nie może zostać udostępniona niezwłocznie, wówczas jest on informowany o konieczności złożenia wniosku w formie papierowej lub elektronicznej, zgodnie z art. 10. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej.