Uznanie dziecka urodzonego - wniosek o wydanie zaświadczenia

WAŻNE: WNIOSEK MUSI BYĆ WYDRUKOWANY NA JEDNEJ KARTCE- DWUSTRONNIE!

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1.    „Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa dziecka”
2.    Do wglądu:
•    dowody osobiste rodziców,
•    odpis zupełny aktu urodzenia jeżeli dziecko urodziło się poza Gminą Mogilany.
II. OPŁATY:
Nie pobiera się.
III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Od ręki (w sprawach szczególnie skomplikowanych zgodnie z kpa).
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego (USC).
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje. W przypadku odmowy przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa Kierownik USC w terminie 7 dni powiadamia mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem oraz matkę dziecka o przyczynach odmowy i poucza o możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym.
VI. WAŻNE INFORMACJE:

1.    Dla skuteczności złożonego przez ojca oświadczenia niezbędne jest potwierdzenie przez matkę ojcostwa dziecka.
2.    Dodatkowe wyjaśnienia udzielane są  pod numerem telefonu: 12 270 18 53,lub mailowo: gmina@mogilany.pl

VII.PODSTAWA PRAWNA:
1.    Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j.: Dz.U. 2021, poz. 709 ze zm.)
2.    Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j.: Dz.U. 2020, poz. 1359)
3.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. 2021, poz. 735 ze zm.)