UZNANIE ORZECZENIA SĄDU ZAGRANICZNEGO WSZCZETEGO I PRAWOMOCNEGO PO 1 LIPCA 2009 R. Z KRAJU SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ LUB Z DANII

WAŻNE: WNIOSEK MUSI BYĆ WYDRUKOWANY NA JEDNEJ KARTCE- DWUSTRONNIE!

I. WYMAGANIA:

 1. "Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego wszczętego i prawomocnego po 1 lipca 2009 r. z kraju spoza Unii Europejskiej lub z Danii”
 2. Załączniki:
 • oryginał orzeczenia rozwodowego ze stwierdzeniem prawomocności (sentencja wyroku) -
  w przypadku, gdy orzeczenie zostało wydane w postępowaniu, w którym pozwany nie wdał się w spór co do istoty sprawy czyli zapadł wyrok zaoczny, należy przedstawić dokument (zaświadczenie) stwierdzający, że pismo wszczynające postępowanie rozwodowe zostało mu doręczone
 • dokument stwierdzający, że orzeczenie jest prawomocne (zaświadczenie o braku odwołania od wyroku), chyba że prawomocność orzeczenia wynika z jego treści
 • Uwierzytelnione przekłady na język polski orzeczenia rozwodowego i ew. zaświadczenia z sądu orzekającego o doręczeniu pisma wszczynającego postępowanie rozwodowe na język polski winny być sporządzone przez tłumacza przysięgłego w Polsce (wykonane za granicą podlegają akceptacji konsula).
  3. Do wglądu
 • dokument stwierdzający tożsamość.

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

 • za inne czynności Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – 11,00 zł,
 • za ewentualne pełnomocnictwo – 17,00 zł.

Opłaty należy uiszczać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Mogilany:

KBS o/Mogilany 60 85910007 0220 0000 0273 0001

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie, do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego (USC).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. WAŻNE INFORMACJE:

 • Wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw niebędących członkami UE od dnia 1 lipca 2009 roku są także bezpośrednio uznawane przez polskie władze i podlegają jedynie procedurze rejestracji (którą można przeprowadzić w Polsce w urzędzie stanu cywilnego lub za pośrednictwem konsula).
 • Wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw spoza Unii Europejskiej przed 1 lipca 2009 roku mogą zostać uznane na terytorium RP tylko w wyniku przeprowadzenia postępowania w sądzie okręgowym, właściwym ze względu na obecne lub ostatnie miejsce zameldowania.
 • Uznanie wyroku sądu zagranicznego wydanego przed 1 lipca 2009 roku, w przypadku wyroków sądów państw spoza UE, dotyczącego obywatela polskiego, gdy jedna ze stron zamieszkuje w Polsce, podlega kompetencji sądu okręgowego właściwego dla jej miejsca zamieszkania w Polsce. Uznanie wyroku sądu zagranicznego dotyczącego obywatela polskiego w przypadku, gdy obie strony zamieszkują za granicą, podlega kompetencji Sądu Okręgowego w Warszawie, VI Wydział Rodzinny Odwoławczy, Aleja Solidarności 127,  00-951 Warszawa.

Dodatkowe wyjaśnienia udzielane są pod numerem telefonu: 12 270 18 53,
lub mailowo: gmina@mogilany.pl

VII. PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j.: Dz.U. 2021, poz. 709 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz.U. 2021, poz. 1923 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. 2021, poz. 735 ze zm.)
 4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).