UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO PO 1 MAJA 2004 R. W PAŃSTWACH NALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ (za wyjątkiem Danii)

WAŻNE: WNIOSEK MUSI BYĆ WYDRUKOWANY NA JEDNEJ KARTCE- DWUSTRONNIE!

I. WYMAGANIA:
1.    "Wniosek o uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego po 1 maja 2004 r. w państwach należących do Unii Europejskiej (za wyjątkiem Danii)"
2.    Załączniki:
•    odpis orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa, który spełnia warunki niezbędne do ustalenia jego autentyczności (oryginał)
•    urzędowe tłumaczenie ww. orzeczenia (oryginał) dokonane przez tłumacza przysięgłego
w Polsce (wykonanie za granicą podlega akceptacji konsula)
•    zaświadczenie/świadectwo, sporządzone przez właściwy organ państwa członkowskiego UE, wydanego zgodnie z art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 na formularzu określonym w załączniku I, wraz z jego urzędowym tłumaczeniem dokonanym przez polskiego konsula lub przez tłumacza przysięgłego
3.    Do wglądu:
•    dokument stwierdzający tożsamość (ważny dowód osobisty lub paszport)
II. OPŁATY:
Opłata skarbowa:
•    za inne czynności Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – 11,00 zł,
•    za ewentualne pełnomocnictwo – 17,00 zł.

Opłaty należy uiszczać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Mogilany:
KBS o/Mogilany 60 85910007 0220 0000 0273 0001

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie, do 30 dni.
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego (USC).
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. WAŻNE INFORMACJE:
1.    Wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw członkowskich UE od 1 maja 2004 roku są bezpośrednio uznawane przez polskie władze i podlegają jedynie procedurze rejestracji (którą można przeprowadzić w Polsce w urzędzie stanu cywilnego lub za pośrednictwem konsula).
2.    Wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw członkowskich UE przed 1 maja 2004 roku mogą zostać uznane na terytorium RP tylko w wyniku przeprowadzenia postępowania w sądzie okręgowym, właściwym ze względu na obecne lub ostatnie miejsce zameldowania.

3.    Uznanie wyroku sądu zagranicznego wydanego przed 1 maja 2004 roku, w przypadku wyroków sądów państw członkowskich UE, dotyczącego obywatela polskiego, gdy jedna ze stron zamieszkuje w Polsce, podlega kompetencji sądu okręgowego właściwego dla jej miejsca zamieszkania w Polsce. Uznanie wyroku sądu zagranicznego dotyczącego obywatela polskiego w przypadku, gdy obie strony zamieszkują za granicą, podlega kompetencji Sądu Okręgowego w Warszawie, VI Wydział Rodzinny Odwoławczy, Aleja Solidarności 127, 00-951 Warszawa.

Dodatkowe wyjaśnienia udzielane są  pod numerem telefonu: 12 270 18 53,
lub mailowo: gmina@mogilany.pl

VII. PODSTAWA PRAWNA:
1.    Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j.: Dz.U. 2021, poz. 709 ze zm.)
2.    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz.U. 2021, poz. 1923 ze zm.)
3.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. 2021, poz. 735 ze zm.)
4.    Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).