WNIOSEK O PRZYJĘCIE OD MAŁŻONKA ROZWIEDZIONEGO OŚWIADCZENIA O POWROCIE DO NAZWISKA, KTÓRE NOSIŁ PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA

WAŻNE: WNIOSEK MUSI BYĆ WYDRUKOWANY NA JEDNEJ KARTCE- DWUSTRONNIE!

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1.    „Wniosek o przyjęcie od małżonka rozwiedzionego oświadczenia o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa”
2.    Do wglądu:
•    sentencja wyroku sądu,
•    dokument stwierdzający tożsamość.
II. OPŁATY:
Opłata skarbowa w kwocie 11,00 zł
Opłaty należy uiszczać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Mogilany:
KBS o/Mogilany 60 85910007 0220 0000 0273 0001
III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Od ręki (maksymalnie do 30 dni - w sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego).
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego (USC).

V. WAŻNE INFORMACJE:
1.    W celu powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, osoba zainteresowana powinna złożyć wniosek przed upływem 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa.
2.    Dodatkowe wyjaśnienia udzielane są  pod numerem telefonu: 12 270 18 53,lub mailowo: gmina@mogilany.pl

VI. PODSTAWA PRAWNA:

1.    Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j.: Dz.U. 2021, poz. 709 ze zm.)
2.    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz.U. 2021, poz. 1923 ze zm.)
3.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. 2021, poz. 735 ze zm.)