WNIOSEK o przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia (imion dziecka) w terminie do 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia*

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

    „Wniosek o przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia (imion) dziecka w terminie do 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia”

Do wglądu:

    dokumenty tożsamości obojga rodziców.

II. OPŁATY
Opłata skarbowa - 11,00 zł.

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Mogilany KBS o/Mogilany 60 85910007 0220 0000 0273 0001

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Od ręki (w sprawach szczególnie skomplikowanych zgodnie z kpa).

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego (USC).
V. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. WAŻNE INFORMACJE:

    Rodzice zainteresowani zmianą imienia (imion) dziecka mogą jedynie w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć u Kierownika USC pisemny wniosek o zmianę imienia (imion).
    Dodatkowe wyjaśnienia udzielane sąpod numerem telefonu: 12 270 18 53,     lub mailowo: gmina@mogilany.pl


VII.PODSTAWA PRAWNA:

    Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j.: Dz.U. 2021, poz. 709 ze zm.)
    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz.U. 2021, poz. 1923 ze zm.)
    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. 2021, poz. 735 ze zm.)