I. WYMAGANIA:
1.    „Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego”
2.    Załączniki:
•    Zagraniczny dokument stanu cywilnego oraz urzędowy przekład tego dokumentu, jeśli stanowi on podstawę sprostowania.
2.    Do wglądu:
•    dokument stwierdzający tożsamość.
II. OPŁATY:
Opłata skarbowa:
•    za wydanie zupełnego odpisu w wyniku sprostowania aktu stanu cywilnego - 39,00 zł.
Opłaty należy uiszczać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Mogilany:
KBS o/Mogilany 60 85910007 0220 0000 0273 0001

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie (w sprawach szczególnie skomplikowanych zgodnie z kpa).
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego (USC).
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

VI. WAŻNE INFORMACJE:
Dodatkowe wyjaśnienia udzielane są  pod numerem telefonu: 12 270 18 53,
lub mailowo: gmina@mogilany.pl

VII. PODSTAWA PRAWNA:
1.    Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j.: Dz.U. 2021, poz. 709 ze zm.)
2.    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz.U. 2021, poz. 1923 ze zm.)

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:


Urząd Stanu Cywilnego (USC).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
VI. WAŻNE INFORMACJE:
Dodatkowe wyjaśnienia udzielane są pod numerem telefonu: 12 270 18 53,lub mailowo: gmina@mogilany.pl

VII. PODSTAWA PRAWNA:

    Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j.: Dz.U. 2021, poz. 709 ze zm.)
    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz.U. 2021, poz. 1923 ze zm.)