Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego

I. WYMAGANIA:

  • "Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego"
  • Załączniki:
    • zagraniczny dokument stanu cywilnego jeśli stanowi on podstawę uzupełnienia wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
  • Do wglądu:

·dokument stwierdzający tożsamość.

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

  • za wydanie zupełnego odpisu w wyniku uzupełnienia aktu stanu cywilnego - 39,00 zł.

Opłaty należy uiszczać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Mogilany:

KBS o/Mogilany 60 85910007 0220 0000 0273 0001

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie (w sprawach szczególnie skomplikowanych zgodnie z kpa).

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego (USC).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

VI. WAŻNE INFORMACJE:

Dodatkowe wyjaśnienia udzielane sąpod numerem telefonu: 12 270 18 53,
lub mailowo: gmina@mogilany.pl

VII. PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j.: Dz.U. 2021, poz. 709 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz.U. 2021, poz. 1923 ze zm.)