Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

WAŻNE: WNIOSEK MUSI BYĆ WYDRUKOWANY NA JEDNEJ KARTCE- DWUSTRONNIE!

I. WYMAGANIA:

1.„Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym”

  • Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa w kwocie 38,00 zł

Opłaty należy uiszczać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Mogilany:

KBS o/Mogilany 60 85910007 0220 0000 0273 0001

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W terminie od 7-10 dni roboczych.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego (USC).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

VI. WAŻNE INFORMACJE:

1.Zaświadczenie można odebrać:

·osobiście w USC, w którym złożono wniosek,

· dostać listownie,

·dostać w formie dokumentu elektronicznego.

2.Dodatkowe wyjaśnienia udzielane są pod numerem telefonu: 12 270 18 53, lub mailowo: gmina@mogilany.pl 

VII. PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j.: Dz.U. 2021, poz. 709 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz.U. 2021, poz. 1923 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. 2021, poz. 735 ze zm.)