WYDAWANIE ODPISÓW AKTÓW URODZENIA, MAŁŻEŃSTWA, ZGONU Z REJESTRU STANU CYWILNEGO

WAŻNE: WNIOSEK MUSI BYĆ WYDRUKOWANY NA JEDNEJ KARTCE- DWUSTRONNIE!

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego”
2. Do wglądu:
• dokument tożsamości wnioskodawcy.

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:
• za odpis skrócony – 22,00 zł,
• za wielojęzyczny odpis skrócony – 22,00 zł,
• za odpis zupełny – 33,00 zł.

Opłaty należy uiszczać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Mogilany

KBS o/Mogilany 60 85910007 0220 0000 0273 0001

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W terminie od 7-10 dni roboczych.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego (USC).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Zażalenie na postanowienie wnosi się do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

VI. WAŻNE INFORMACJE:

  • Odpis aktu stanu cywilnego wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny,
    oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.
  • Dodatkowe wyjaśnienia udzielane sąpod numerem telefonu: 12 270 18 53,
    lub mailowo: gmina@mogilany.pl

VII.PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j.: Dz.U. 2021, poz. 709 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz.U. 2021, poz. 1923 ze zm.)