Zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa dziecka

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1.„Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa dziecka”

2.Do wglądu:

  • dowody osobiste rodziców,
  • odpis zupełny aktu urodzenia jeżeli dziecko urodziło się poza Gminą Mogilany.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Od ręki (w sprawach szczególnie skomplikowanych zgodnie z kpa).

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego (USC).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje. W przypadku odmowy przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa Kierownik USC w terminie 7 dni powiadamia mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem oraz matkę dziecka o przyczynach odmowy i poucza o możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym.

VI. WAŻNE INFORMACJE:

  • Dla skuteczności złożonego przez ojca oświadczenia niezbędne jest potwierdzenie przez matkę ojcostwa dziecka.
  • Dodatkowe wyjaśnienia udzielane są pod numerem telefonu: 12 270 18 53, lub mailowo: gmina@mogilany.pl

VII.PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j.: Dz.U. 2021, poz. 709 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j.: Dz.U. 2020, poz. 1359)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. 2021, poz. 735 ze zm.)