Weryfikacja spełnienia wymagań ustawowych - taksówka

Weryfikacja kierowców wykonujących przewozy taksówką

Kogo dotyczy:

Dotyczy zgłoszonych kierowców oraz licencji wydanych przed 17 września 2023 r.

Wymagane dokumenty:

Wniosek oraz załączniki do wniosku:

  • zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy (w przypadku chęci posłużenia się dokumentem elektronicznym z KRK, przed wizytą w Urzędzie prosimy o przesłanie go w formie pliku ZIP na adres email: tstankiewicz@mogilany.pl), w oryginale,
  • Obcokrajowiec spoza Unii Europejskiej i spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego powinien dołączyć zaświadczenie o niekaralności z kraju swego pochodzenia wydane przez właściwe organy danego państwa. Zaświadczenie wydane w języku innym niż polski powinno zostać złożone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski- oryginał do wglądu
  • prawo jazdy (prawo jazdy wydane w języku innym niż polski powinno zostać złożone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski), oryginał do wglądu
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, oryginał do wglądu
  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, oryginał do wglądu

Opłaty

Wniosek o weryfikacje kierowców nie podlega opłacie.

Osoba/Jednostka odpowiedzialna

Urząd Gminy Mogilany

Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Teresa Stankiewicz

pok. 24

tel. 12 270 10 13, wew. 258

Miejsce składania dokumentów

Urząd Gminy Mogilany – Dziennik Podawczy

Rynek 2

32-031 Mogilany

Termin załatwienia sprawy

Wniosek weryfikacyjny zostanie rozpatrzony w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji.

Forma załatwiania wniosku

Weryfikacja kierowców następuje w drodze Informacji.

Tryb odwoławczy

Brak

Podstawa prawna

art. 14 Ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1123 z późn. zm.).

Dodatkowe uwagi

Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych wymagań należy złożyć do dnia 31 marca 2024 r.

W przypadku niezłożenia przez przedsiębiorców dokumentów, lub niespełnienia warunków wskazanych powyżej, licencje wydane przed dniem 17 września 2023 r. zachowają ważność do dnia 30 czerwca 2024 r., co oznacza, że licencje te z dniem 1 lipca 2024 r. będą nieważne.