Wydanie oświadczenia o warunkach przyłączenia do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Kogo dotyczy:

Właścicieli nieruchomości chcących uzyskać warunki przyłączenia do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.


Miejsce załatwiania sprawy- jednostka odpowiedzialna:
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
I piętro, pok. 21
tel.  12  270 10 22 wew. 240


Miejsce składania dokumentów:
Punkt Informacyjny – Dziennik Podawczy, nowa część budynku UGM - wejście A, I piętro, hol


Wymagane dokumenty:

Wniosek wraz z dołączoną mapą sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych w skali 1: 500 lub 1:1000 działki, do której jest planowana budowa sieci lub przyłącza.
Formularze. Wnioski do pobrania:
Formularze do pobrania w urzędzie na dzienniku podawczym bądź na stronie internetowej w poradniku interesanta


Opłaty:
Nie podlega opłacie skarbowej.


Termin załatwienia sprawy:
 Do 30 dni od złożenia wniosku. 


Tryb odwoławczy:
Brak


Procedury postępowania- uwagi:
Warunki przyłączenia do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wydawane są na podstawie wniosku oraz w oparciu o istniejące uzbrojenie (sieć wodociągową i kanalizacyjną) 


Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U . 2020. 2028 z późn. zm.).
  2. Uchwała Nr V/43/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mogilany.