Zachęcamy do zapoznania się z ofertą na realizację zadania publicznego pn. Kino na sportowo, złożoną w trybie pozakonkursowym (art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) przez Fundację DZIAŁAMY.
 
Link do oferty
 
Zgodnie z Regulaminem udzielania przez Gminę Mogilany dotacji w formie trybu małych zleceń tj. z pominięciem procedury konkursu - każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty realizacji zadania publicznego może zgłosić uwagi dotyczące tej oferty.
Ewentualne uwagi należy składać w formie pisemnej. Po upływie ww. terminu, Komisja powołana Zarządzeniem Wójta dokona oceny oferty.