Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących „Programu Współpracy Gminy Mogilany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2023 rok”.
Konsultacje projektu programu odbywają się od 20 października do 14 listopada br.
Uwagi i zastrzeżenia do przedmiotowego projektu Programu będzie można składać
1)    pisemnie w następujących formach:
a)    w siedzibie Urzędu Gminy Mogilany, na Dzienniku Podawczym, Rynek 2, 32-031 Mogilany.
b)    pocztą na adres Urzędu Gminy Mogilany, ul. Rynek 2, 32- 031 Mogilany (decyduje data wpływu do Urzędu),
c)    poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy Mogilany ePUAP:/7c1o97cpbw/skrytka,

2)    ustnie podczas spotkania w dniu 9 listopada 2022 roku. 


Roczny program współpracy jest na poziomie lokalnym najważniejszym dokumentem  opisującym zasady, formy, zakres i priorytety współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Celem konsultacji, oprócz zebrania uwag i opinii do projektu programu, jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu możliwie szerokiej grupy przedstawicieli organizacji.


Zapraszamy do współpracy i udziału w konsultacjach organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy.

Załączniki:

Projekt Programu Współpracy na rok 2023

Zarządzenie Wójta ws. konsultacji społecznych