Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących „Programu Współpracy Gminy Mogilany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2024 rok”.

Konsultacje projektu programu odbywają się od 26 października do 20 listopada br.

Uwagi i propozycje do przedmiotowego projektu Programu będzie można składać

  • pisemnie w następujących formach:
  • ustnie podczas spotkania w dniu 16 listopada 2023 roku.
  • w siedzibie Urzędu Gminy Mogilany, na Dzienniku Podawczym, Rynek 2, 32-031 Mogilany,
  • pocztą na adres Urzędu Gminy Mogilany, ul. Rynek 2, 32- 031 Mogilany (decyduje data wpływu do Urzędu),
  • poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy Mogilany ePUAP:/7c1o97cpbw/skrytka.

Roczny program współpracy jest na poziomie lokalnym najważniejszym dokumentem  opisującym zasady, formy, zakres i priorytety współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.

Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów zrównanych w zakresie planowanej współpracy w roku 2024 Gminy Mogilany z sektorem społecznym.

Załączniki:

Projekt Programu Współpracy na rok 2024

Zarządzenie Wójta ws. konsultacji społecznych