Zachęcamy do zapoznania się z ofertą na realizację zadania publicznego pn. Przedsmak Świąt – Targi Bożonarodzeniowe i Kolędowanie złożoną w trybie pozakonkursowym (art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) przez Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany”.

Link do oferty

Zgodnie z Regulaminem udzielania przez Gminę Mogilany dotacji w formie trybu małych zleceń tj. z pominięciem procedury konkursu - każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty realizacji zadania publicznego może zgłosić uwagi dotyczące tej oferty.

Ewentualne uwagi należy składać w formie pisemnej. Po upływie ww. terminu, Komisja powołana Zarządzeniem Wójta dokona oceny oferty.