Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa, działająca na terenie gmin: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne, Zabierzów,

Informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: inwestycji służących zachowaniu lokalnego dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 12 października 2022 r. do 27 października 2022 r.

Miejsce i sposób składania wniosków:

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie/biurze Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa,

Adres:

ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszów (Dwór Dzieduszyckich)

Godziny pracy:

poniedziałek

wtorek-czwartek

piątek

8.00-18.00 8.00-16.00 8.00-14.00

Uwaga: w ostatnim dniu naboru (27 października 2022 r.- czwartek) wnioski o przyznanie pomocy przyjmowane będą wyłącznie do godziny 15:00.

Zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie 3.1. Inwestycje służące zachowaniu lokalnego dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa.

Wskaźnik produktu 3.1.2 Liczba obiektów dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa objętych wsparciem – 2 obiekty

		

Wysokość wsparcia:

Podmioty podlegające ustawie o finansach publicznych: nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych, nie więcej niż 7 192,00 EURna 1 obiekt,

Przedsiębiorcy: nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych nie więcej niż 7 192,00 EUR na 1 obiekt,

Inne podmioty: do 100% kosztów kwalifikowalnych, nie więcej niż 7 192,00 EUR na 1 obiekt.

Warunek dodatkowy:

Wnioskodawca w ramach każdego projektu musi realizować minimum 2 wskaźniki (w ramach każdego projektu muszą być objęte wsparciem minimum 2 obiekty), przy czym wsparcie na każdy z obiektów wynosi nie więcej niż 7 192,00 EUR /obiekt.

Wysokość środków dostępnych w ramach naboru:

14 384,00 EUR (kwota indykatywna wyliczona po kursie stałym 4,0 PLN/EUR: 57 536,00 zł)Warunki udzielenia wsparcia:

  • Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu (2 egzemplarze wydrukowane i spięte w segregatorze lub skoroszycie oraz 2 jednakowe egzemplarze wersji elektronicznej dokumentacji na płytach lub pendrive)
  • Zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu.
  • Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
  • Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
  • Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Lokalne kryteria wyboru operacji:

LKWO dla 3.1 Inwestycje służące zachowaniu lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru

dostępne na stronie LGD www.bliskokrakowa.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji:

13 pkt.

Lista wymaganych dokumentów:

  • Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej - 2 egz.
  • Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami w wersji elektronicznej - 2 egz.
  • Oświadczenie o tożsamej wersji papierowej i elektronicznej wniosku o przyznanie pomocy - 2 egz.
  • Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, jeśli dotyczy - 2 egz.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej tożsamej z papierową (2 szt. na nośnikach elektronicznych).

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - www.prow.malopolska.pl

Wszystkie wymagane dokumenty są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa www.bliskokrakowa.pl oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania.

Jednocześnie informujemy, że Biuro Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa prowadzi bezpłatne doradztwo dla osób chcących pozyskać dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie www.bliskokrakowa.pl oraz w Biurze LGD, informacji można zasięgnąć również u koordynatorów w Urzędach Gmin.

logo nabory wniosków