Wójt Gminy Mogilany Zarządzeniem Nr 24/2023 z dnia 10 lutego 2023 ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie sportu i rekreacji w 2023 roku.

Zarządzenie nr 24/2023 Wójta Gminy Mogilany z dnia 10 lutego 2023 r.  

Skan Zarządzenia