Wójt Gminy Mogilany Zarządzeniem Nr 55/2024 z dnia 27 marca 2024 r. ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury, rozwoju wspólnot lokalnych, środowiska i bezpieczeństwa w 2024 roku.

Zarządzenie - Wyniki