Małe granty

Zapisy art. 19 a. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określają, że na podstawie oferty realizacji zadnia publicznego Wójt może zlecić organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym.  Tryb ten pozwala docenić ciekawe projekty zgłaszane przez organizacje pozarządowe. Umożliwia również wykonywanie zadań nieprzewidzianych, a  wymagających pilnej realizacji.

Konieczne jest spełnienie następujących warunków:
•    Wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000,00 zł, przy czym jedna organizacja może w ten sposób otrzymać
w danym roku kalendarzowym maksymalnie 20 000,00 zł na realizację łącznie wszystkich zadań publicznych w tym trybie.
•    Zadanie publiczne musi być realizowane nie dłużej niż przez 90 dni.
•    Zadanie publiczne musi być zgodne z Regulaminem przyjętym w roku 2019.

Regulamin 

Oferta złożona w tym trybie podlega upublicznieniu za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej. W terminie 7 dni roboczych od zamieszczenia każdy ma możliwość zgłoszenia uwag do oferty.


Oferta złożona w trybie art.19a - Festyn rodzinny wraz z przyjęciem OSP we Włosani do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.