Program współpracy

Program Współpracy określa m.in. obszary, kierunki i formy realizacji wspólnych zadań
i współpracy Gminy Mogilany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Zgodnie z zapisami wyżej wymienionej ustawy, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego czyli Rada Gminy zobowiązana jest do uchwalenia rocznego Programu Współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego do dnia
30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania Programu.Uchwalony dokument wskazuje obszary współpracy oraz możliwości udzielanego wsparcia wnioskodawcom.Program obowiązujący w roku 2022