Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Gospodarczo-Komunalnej

w dniu 26 stycznia 2023 roku o godz. 9.30

w sali narad Urzędu Gminy Mogilany

Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczo – Komunalnej, Komisji Oświatowo – Społecznej i Komisji Budżetowej.

Porządek posiedzenia:

I.Opiniowanie projektów uchwał:
1.w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadań drogowych w roku 2023;
2.w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów do przedszkoli, szkół
i ośrodków specjalnych;
3.w sprawie przystąpienia Gminy Mogilany do wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, podwyższenia kwoty kryterium dochodowego i określenia zasad zwrotu wydatków dla osób i rodzin w zakresie świadczeń w ramach realizacji wieloletniego rządowym programie "Posiłek w szkole
i w domu" na lata 2019-2023 oraz przyjęcia Programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na rok 2023 dla mieszkańców Gminy Mogilany;
4.w sprawie przystąpienia Gminy Mogilany do realizacji Programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023;
5.w sprawie przyjęcia planu potrzeb Gminy Mogilany w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2023;
6.w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mogilany;
7.w sprawie wyrażenia zgody na zwrot przez Gminę Mogilany nieruchomości.

II.Sprawy bieżące.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Gospodarczo - Komunalnej

Jan Marek