Na podstawie art. 20 ust.1 zd. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40, dalej ustawa o samorządzie gminnym) oraz § 13 ust. 1 zd. 2 i § 15 ust. 1 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany), zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 zd. 1 ustawy o samorządzie gminnym § 13 ust. 1 zd. 1 Statutu Gminy Mogilany, zwołuję XLIX Sesję Rady Gminy Mogilany, która odbędzie się


w dniu 26 stycznia 2023 roku o godz. 11.00

w sali narad Urzędu Gminy Mogilany

Porządek obrad:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
I.Przedstawienie porządku obrad.
II.Informacja Wójta Gminy Mogilany.
III.Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadań drogowych w roku 2023;
  2. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów do przedszkoli, szkół i ośrodków specjalnych;
  3. w sprawie przystąpienia Gminy Mogilany do wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, podwyższenia kwoty kryterium dochodowego i określenia zasad zwrotu wydatków dla osób i rodzin w zakresie świadczeń w ramach realizacji wieloletniego rządowym programie "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz przyjęcia Programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na rok 2023 dla mieszkańców Gminy Mogilany;
  4. w sprawie przystąpienia Gminy Mogilany do realizacji Programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023;
  5. w sprawie przyjęcia planu potrzeb Gminy Mogilany w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2023;
  6. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mogilany;
  7. w sprawie wyrażenia zgody na zwrot przez Gminę Mogilany nieruchomości.

IV.Interpelacje i zapytania.
V. Wolne wnioski.
VI. Zamknięcie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zbigniew Staszczak