Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Oświatowo - Społecznej

w dniu 13 lutego 2023 roku o godz. 10.00

w sali narad Urzędu Gminy Mogilany

Porządek posiedzenia:

  1. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2022 r.
  2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2023 r.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Oświatowo - Społecznej

Mateusz Paszta