Na podstawie art. 20 ust.1 zd. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40, dalej ustawa o samorządzie gminnym) oraz § 13 ust. 1 zd. 2 i § 15 ust. 1 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany), zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 zd. 1 ustawy o samorządzie gminnym § 13 ust. 1 zd. 1 Statutu Gminy Mogilany, zwołuję L Sesję Rady Gminy Mogilany, która odbędzie się

w dniu 2 marca 2023 roku o godz. 10.00

w sali narad Urzędu Gminy Mogilany

Porządek obrad:

I.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II.Przedstawienie porządku obrad.
III.Informacja Wójta Gminy Mogilany.
IV.Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2023 rok Nr XLVIII/468/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.;
  2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany; 
  3. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Mogilany na rok 2024 środków stanowiących fundusz sołecki;
  4. w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania drogowego w latach 2023-2025;
  5. w sprawie wyrażenia woli wystąpienia do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w celu pozyskania środków na udzielenie dotacji celowej dla Rzymskokatolickiej Parafii w Gaju na dofinansowanie zadania pn. „Prace konserwatorsko - budowlane w obrębie kościoła pw. Narodzenia NMP w Gaju”;
  6. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mogilany na 2023 rok
  7. w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy Mogilany na 2023 rok 
  8. w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Gospodarczo-Komunalnej Rady Gminy Mogilany na 2023 rok;
  9. w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Oświatowo-Społecznej Rady Gminy Mogilany na 2023 rok; w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

V. Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy Mogilany w 2022 r.
VI. Interpelacje i zapytania.
VII. Wolne wnioski.
VIII. Zamknięcie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zbigniew Staszczak