Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Gospodarczo-Komunalnej

w dniu 30 marca 2023 roku o godz. 10.00

w sali narad Urzędu Gminy Mogilany

Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczo – Komunalnej i Komisji Budżetowej.

Porządek posiedzenia:

I.Opiniowanie projektów uchwał:
1.w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2023 rok Nr XLVIII/468/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.;
2.w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;
3.w sprawie ujednolicenia pisowni istniejących nazw ulic i placów na terenie Gminy Mogilany;
4.w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Mogilany uczestniczących
w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach;
5.w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Mogilany;
6.w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Mogilany.
II.Sprawy bieżące.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Gospodarczo - Komunalnej

Jan Marek