Na podstawie art. 20 ust.1 zd. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40, dalej ustawa o samorządzie gminnym) oraz § 13 ust. 1 zd. 2 i § 15 ust. 1 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany), zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 zd. 1 ustawy
o samorządzie gminnym § 13 ust. 1 zd. 1 Statutu Gminy Mogilany, zwołuję LI Sesję Rady Gminy Mogilany, która odbędzie się

w dniu 30 marca 2023 roku o godz. 12.00

w sali narad Urzędu Gminy Mogilany

Porządek obrad:
I.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II.Przedstawienie porządku obrad.
III.Podjęcie uchwał:
1.w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2023 rok Nr XLVIII/468/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.;
2.w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;
3.w sprawie ujednolicenia pisowni istniejących nazw ulic i placów na terenie Gminy Mogilany;
4.w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Mogilany uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach;
5.w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Mogilany;
6.w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Mogilany.
IV.Interpelacje i zapytania.
V.Wolne wnioski.
VI.Zamknięcie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zbigniew Staszczak