Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej

w dniu 27 kwietnia 2023 roku o godz. 10.30

w sali narad Urzędu Gminy Mogilany

Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczo – Komunalnej, Komisji Oświatowo - Społecznej i Komisji Budżetowej.

Porządek posiedzenia:

I.Opiniowanie projektów uchwał:
1.w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2023 rok Nr XLVIII/468/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.;
2.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany;
3.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z gminami Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Świątniki Górne, Wielka Wieś i Zabierzów porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia
i udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej w latach 2024-2025;
4.w sprawie przekazania z budżetu Gminy Mogilany środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej;
5.w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Mogilany;
6.w sprawie powołania Skarbnika Gminy Mogilany.
II.Sprawy bieżące.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Budżetowej

Zofia Węglarz