Na podstawie art. 20 ust.1 zd. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40, dalej ustawa o samorządzie gminnym) oraz § 13 ust. 1 zd. 2 i § 15 ust. 1 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany), zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 zd. 1 ustawy
o samorządzie gminnym § 13 ust. 1 zd. 1 Statutu Gminy Mogilany, zwołuję LII Sesję Rady Gminy Mogilany, która odbędzie się

w dniu 27 kwietnia 2023 roku o godz. 12.00

w sali narad Urzędu Gminy Mogilany

Porządek obrad:
I.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II.Przedstawienie porządku obrad.
III.Informacja Wójta Gminy Mogilany.
IV.Podjęcie uchwał: 

  1. .w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2023 rok Nr XLVIII/468/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.;
  2. .w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany;
  3. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z gminami Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Świątniki Górne, Wielka Wieś i Zabierzów porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia i udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej w latach 2024-2025;
  4. .w sprawie przekazania z budżetu Gminy Mogilany środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej;
  5. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Mogilany;
  6. .w sprawie powołania Skarbnika Gminy Mogilany
V. Interpelacje i zapytania.
VI. Wolne wnioski.
VII. Zamknięcie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Staszczak