Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r. ,poz. 2236 z późn. zm.) w związku z zakończeniem dnia 30 kwietnia 2023 r. sprzedaży preferencyjnej paliwa stałego na terenie Gminy, WÓJT Gminy Mogilany  informuje, że od dnia 24 maja 2023 r. Gmina Mogilany rozpoczyna sprzedaż końcową węgla, która prowadzona będzie do dnia 31 lipca 2023 r. zarówno dla mieszkańców Gminy Mogilany jak i osób spoza Gminy.

Przeznaczona do sprzedaży końcowej szacunkowa ilość paliwa stałego wynosi – 100,6 ton  tony,                
w tym:
• groszek  –  60 ton
• orzech  –  20,1 tony
• kostka  –  20,5 tony

Do zakupu paliwa stałego (węgla kamiennego) dla gospodarstw domowych są uprawnione osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967) w dowolnej Gminie prowadzącej sprzedaż końcową albo od dowolnego innego podmiotu. Osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, mogą złożyć wniosek o zakup albo wniosek o wydanie zaświadczenia, wystawionego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej w gospodarstwie domowym.

Cena proponowanego do sprzedaży węgla wynosi 1 950,00 zł za tonę. Zgodnie z art. 14a, ust. 9 ww. ustawy do sprzedaży końcowej nie stosuje się ograniczeń ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego określoną w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 8 ust. 2.
Osoby zainteresowane zakupem paliwa stałego mogą składać wnioski w pokoju nr 4A parter Punkt pierwszego kontaktu (GOPS)  w Urzędzie Gminy Mogilany do dnia
30 czerwca 2023 r.

Załączniki:

1.Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego

 Mogilany, 24.05.2023 r.

Wójt Gminy  Mogilany

                                                                                                                                                                                                                 Piotr Piotrowski

Więcej informacji w BIP

https://bip.malopolska.pl/ugmogilany,a,2243109,inf...